جستجو: ماه=05-مه روز=20 بخش=History

تصویب قرارداد الحاق ایران به سازمان یونسکو در پاریس توسط مجلس شورای مل...
iranunesco.ir 20/05/1946 تاریخ
سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو، پس از پایان جنگ جهانی دوم در پاریس با حضور نمایندگان 43 کشور تاسیس شد. یونسکو علاوه‌بر توجه به امور عل...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF