جستجو: ماه=05-مه روز=22 بخش=History

حمله مغول و سقوط نیشابور ...
fa.wikipedia.org 22/05/1220 تاریخ
حمله مغول به نیشابور یا سقوط نیشابور (میلادی ۱۲۲۱) بخشی از حملات مغول به سلطنت خوارزمشاه بود که طی آن شهر نیشابور و ربع نیشابور اشغال و غارت گشت. حمل...ادامه مطلب»

شروع محاصره نیشابور توسط جبه نویان در پی حمله مغول به نیشابور. ...
fa.wikipedia.org 22/05/1220 تاریخ
*** حملات چنگیز خان حمله مغول به نیشابور یا سقوط نیشابور (میلادی ۱۲۲۱) بخشی از حملات مغول به سلطنت خوارزمشاه بود که طی آن شهر نیشابور و ربع نیشابور اش...ادامه مطلب»

عزل "سيدضياءالدين طباطبايي" از رياست وزرا به فرمان احمدشاه قاجار (1300...
rasekhoon.net 22/05/1921 تاریخ
در جريان كودتاي سوم اسفند 1299، عامل نظامي كودتا رضاخان و عامل سياسي و كارگردان ظاهر و باطن، سيد ضياءالدين طباطبايي بود كه با حمايت انگليس صورت گرفت. ...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF