جستجو: ماه=10-اکتبر روز=25 بخش=History

فاتحان ماه در تهران !...
donya-e-eqtesad.com 25/10/1969 تاریخ
گروه تاریخ و اقتصاد: روزنامه «اطلاعات» در روز 3 آبان ماه 1348 از ورود فاتحان ماه به تهران خبر داد. متن گزارش این رورنامه به شرح زیر است: ساعت ده و ن...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF