جستجو: ماه=05-مه روز=30 بخش=History

شرکت سهامی راه‌آهن و تراموا در ایران...
donya-e-eqtesad.com 30/05/1888 تاریخ
گروه تاریخ‌واقتصاد: در اثر امتیازنامه رمضان 1305ق/30مه1888م، دولت ایران به مدت 93 سال این حق را به شخصی به نام «باتال» داد تا در شهر تهران تراموا (ترا...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF