جستجو:کلیدواژه=امپراتوری اکسوم

بازچیرگی ایران بر یمن...
1host2u.com 12/05/578 تاریخ
بازچیرگی ایران بر یمن دلالت بر نبردی در سال ۵۷۵ یا ۵۷۸ میلادی می‌دارد که با یورش سپاه ساسانی به‌یمن، منجر به برون‌آوردن آن سرزمین از دست امپراتوری اکس...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF