جستجو:کلیدواژه=عضد الدوله

گشایش بیمارستان عضدی بغداد توسط عضدالدوله دیلمی ...
fa.wikipedia.org 22/03/978 تاریخ
بیمارستان عضدی توسط عضد الدوله در بغداد ساخته شد. کار ساخت آن سه سال طول کشید. ریاست بیمارستان را به جبرییل پزشک معروف شیراز واگذار کرد. بیمارستان عضد...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF