Toss kindness in the Tigris, God shall return it in the desert

تو نیکی می‌کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز

ID:186680 بخش: Quote

به روز شده:Wednesday 1st April 2020

Redirects:
» تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز

تو نیکی می‌کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز تعریف

Tags:

تو نیکی می‌کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز رسانه

تو نیکی می‌کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز واژه ها

    تو نیکی می‌کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز نوشته ها

    تو نیکی می‌کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز بازخورد شما