Low German

زبان آلمانی پایین

ID:28743 بخش: Language

به روز شده:Wednesday 9th December 2015

زبان آلمانی پایین تعریف

Tags:

زبان آلمانی پایین رسانه

زبان آلمانی پایین واژه ها

    زبان آلمانی پایین نوشته ها

    زبان آلمانی پایین بازخورد شما