Like fault, like punishment

چو بد کردی٬ مشو ایمن ز آفات که واجب شد طبیعت را مکافات

ID:186682 بخش: Quote

به روز شده:Sunday 5th April 2020

چو بد کردی٬ مشو ایمن ز آفات که واجب شد طبیعت را مکافات تعریف

Tags:

چو بد کردی٬ مشو ایمن ز آفات که واجب شد طبیعت را مکافات رسانه

چو بد کردی٬ مشو ایمن ز آفات که واجب شد طبیعت را مکافات واژه ها

    چو بد کردی٬ مشو ایمن ز آفات که واجب شد طبیعت را مکافات نوشته ها

    چو بد کردی٬ مشو ایمن ز آفات که واجب شد طبیعت را مکافات بازخورد شما