مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد

English »» امروز در تاریخ آوریل, 17


آوریل, 17, 647 ق.م:
جنگ شوش: فتح و نابودی عیلام


جنگ شوش آخرین جنگ از مابین عیلام و دولت آشور بود که با پیروزی آشور بانیپال پادشاه نیرومند آشور، به پایان رسید. زمان این جنگ در سال ۶۴۵ پیش از میلادی و ۶۳۶ پیش از میلادی... ادامه مطلب:

دوره های تاریخ ایران براساس خاندان