چو بد کردی٬ مشو ایمن ز آفات که واجب شد طبیعت را مکافات

English »» تاریخ سلسله :6 خلفای اموی (661 - 750) AD

Can not read data

دوره های تاریخ ایران براساس خاندان