طبیعتتغذیهطراحیايراني‌اسمپلاک اسمتهراننام ایرانیفارسيحیواناتنقرهطلاییایرانغذاقاجارداخلیآوتوفولادپارکدریامُدفرشکاغذ دیواریشرابجزیرهپهلویکیفاصفهانقرمزدستبندسفید2016زمستانگوهرجاتخانهمد پارسیرضاآبجواهرمد ایرانیگوهرهای ایرانیچرمآتشفشانهاواییسنتیپوسترکیف پولسبزحلقهشیرازگوهر ایرانتاکستانیسکهزیباچاینوشیدنمجسمه2009کارتونطراحی ژورنالگوهرهازیورآلاتباغصمغشهرجواهرات ایرانیجواهراتجواهرات پارسکریسمسمیوهمد خلاقانهگوهرجات ایرانینماصورتیموزههخامنشیسیاهطرح روستاییشبموشیخنقاشیزمینهستساک دستیساسانیزندگیزنجیرترمهغروبرضا شاهگیلانجاجیمبرچستهنقشهپاییزتخته هافرش ایرانی2010مفهومی3 بعدی