بحرين استان 14 ايران ...
iranianshistoryonthisday.com11/11/1957 تاریخ
بيستم آبان سال 1336 خورشيدي (11 نوامبر 1957) شوراي وزيران دولت وقت ايران با آوردن شواهد از تاريخ و اسناد ديگر، بحرين را استان 14 ايران اعلام داشت كه د...»»»


سالمرگ جمشید کاشانی ریاضی دان ایرانی که 600 سال پیش قضایای کُسینوس را ...
iranianshistoryonthisday.com22/06/1429 تاریخ
ژوئن سال 1429 ميلادي جمشيد كاشاني (غياث الدين) رياضيدان و فضاشناس ايراني در سمرقند درگذشت. وي به دعوت الغ بيگ حكمران تيموري وقت و پسر شاهرخ ميرزا به ...»»»


سپاسگزاري سناي روم از دولت ايران ...
iranianshistoryonthisday.com11/11/401 تاریخ
يازدهم نوامبرسال 401 ميلادي سناي روم از اقدام ايران مبني بر دادن آزادي مذهبي به مسيحيان سپاسگزاري كرد که در صورتجلسه مذاکرات آن روز اين مجلس درج شده و...»»»


سپاسگزاري سناي روم از دولت ايران ...
iranianshistoryonthisday.com11/11/401 تاریخ
يازدهم نوامبرسال 401 ميلادي سناي روم از اقدام ايران مبني بر دادن آزادي مذهبي به مسيحيان سپاسگزاري كرد که در صورتجلسه مذاکرات آن روز اين مجلس درج شده و...»»»


روز تاجگذاري اردشير پاپكان در معبد آناهيد - اظهارات او در اين مراسم و ...
iranianshistoryonthisday.com23/06/226 تاریخ
*** تصوير اردشير يکم بر سنگ و بر سکه اش 23 ژوئن سال226 ميلادی (دوم تیرماه) اردشير پاپكان در معبد آناهيد (آناهيتا) تاجگذاري كرد و شاه ايران شد و نا...»»»ادامه